top of page

Cán Bộ Khoa

part_26329_5580373_13396.jpg

Giáo Sư Chan Chin Horng, Ph.D.

Chủ nhiệm Trường Cao đẳng Quản lý

Email:chanch@mail.cgu.edu.tw
ĐT:+886-3-2118800 #5416
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý tài chính, Chứng khoán phái sinh

IMG_9458.JPG

Giáo Sư Chung-Hsing Huang, Ph.D.

Giám Đốc Điều Hành Viện Quản Lý Kinh Doanh

Email:
ĐT:+886-3-2118800 #3684
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý ngành dịch vụ, Phân tích hệ thống, Tinh thần doanh nhân

于卓民老師_edited_edited_edited.jpg

Kuo Chen Li, Ph.D.

Trợ Lý Giáo Sư

Email:mail: chenli.kuo@mail.cgu.edu.tw
ĐT: +886-3-211-8800 #5601
Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh thông minh, Khai thác văn bản, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Ngôn ngữ học

CYI.jpg

Trợ Lý Giáo Sư Lin Chun Yi, Ph.D.

Giám Đốc Khoa EMBA về Quản Lý Thông Tin

Email:chunyi@mail.cgu.edu.tw
ĐT:+886-3-2118800 #5828
Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ thông tin trong chăm sóc sức khỏe, Mô hình hóa cơ sở dữ liệu và Ứng dụng, Mô phỏng và Tối ưu hóa, Lập kế hoạch Sản xuất và Lập lịch trình

102mhkao.jpg

Trợ Lý Giáo Sư Kao Ming Hung, Ph.D.

Giám Đốc Khoa MBA

Email:mhkao@mail.cgu.edu.tw
ĐT:+886-3-2118800 #3246
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý tiếp thị, Quản lý dịch vụ, Hành vi người tiêu dùng

張成秀教授.jpg

Kuo Chen Li, Ph.D.

Trợ Lý Giáo Sư

Email:mail: chenli.kuo@mail.cgu.edu.tw
ĐT: +886-3-211-8800 #5601
Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh thông minh, Khai thác văn bản, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Ngôn ngữ học

Picture9.jpg

Ji-Tian Sheu, Ph.D.

Phó Giáo Sư

Email:jtsheu@mail.cgu.edu.tw

ĐT:+886-3-2118800 #5662
Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế sức khỏe, Tổ chức công nghiệp, Kinh tế lượng vi mô ứng dụng

Picture7.jpg

Chang Heng Yu, Ph.D.

Phó Giáo Sư

Email:hychang@mail.cgu.edu.tw
ĐT:+886-3-2118800 #5408
Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính Doanh nghiệp, Quản trị Doanh nghiệp, Cạnh tranh năng động, Kế toán tài chính

part_7586_1971309_11843.jpg

Huang Li Ting, Ph.D.

Phó Giáo Sư

E-mail:lthuang@mail.cgu.edu.tw
ĐT:+886-3-211-8800 #5826
Lĩnh vực nghiên cứu: Lập kế hoạch thiết kế mạng, Phân tích đa biến, Lý thuyết tổ chức, Quản lý quan hệ khách hàng, Quản lý chuỗi cung ứng,

168884466.jpg

Trợ Lý Giáo Sư Chen Wei Chih, Ph.D.

Giám Đốc Khoa EMBA về Quản Lý Tổng Hợp

Email:chenwc@mail.cgu.edu.tw
ĐT:+886-3-2118800 #3685
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị vận hành, Kỹ thuật Quản lý Chất lượng, Khoa học quyết định

394740460.jpg

Kuo Chen Li, Ph.D.

Trợ Lý Giáo Sư

Email:mail: chenli.kuo@mail.cgu.edu.tw
ĐT: +886-3-211-8800 #5601
Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh thông minh, Khai thác văn bản, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Ngôn ngữ học

翁如音老師.jpg

Kuo Chen Li, Ph.D.

Trợ Lý Giáo Sư

Email:mail: chenli.kuo@mail.cgu.edu.tw
ĐT: +886-3-211-8800 #5601
Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh thông minh, Khai thác văn bản, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Ngôn ngữ học

陳佰弦_edited.jpg

Kuo Chen Li, Ph.D.

Trợ Lý Giáo Sư

Email:mail: chenli.kuo@mail.cgu.edu.tw
ĐT: +886-3-211-8800 #5601
Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh thông minh, Khai thác văn bản, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Ngôn ngữ học

Picture8.jpg

Phó Giáo Sư Lee Wen Yih, Ph.D.

Phó Giáo Sư

Email: leewe@mail.cgu.edu.tw
ĐT:+886-3-2118800 #5407
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị vận hành, Quản lý chuỗi cung ứng

bottom of page